`

 

نمونه ایی از پروژه های عمرانی

 

احداث ساختمان آزمایشگاه کشت بافت کاشان

اجرای دیوار محیطی کارخانه سینا کاشی

اجرای محوطه سازی گلزار شهدای گمنام کاشان

ساخت آرامگاه های خانوادگی مسقف یزد

احداث پارک بانوان بافق

اجرای پارکینگ طبقاتی P1M  زیر هتل مجموعه بازار بزرگ ایران

اجرای پارکینگ طبقاتی PP3  زیر دریاچه مجموعه بازار بزرگ ایران

اجرای تاسیسات گلزار شهدای گمنام کاشان

عملیات اجرایی رامپهای دسترسی زیر هتل مجموعه بزرگ ایران

عملیات تکمیلی و کابل کشی های رایزهای الکتریکال شرق محور 50 مجموعه بازار بزرگ ایران

تکمیل ساختمان غذا و دارو شهید صدوقی یزد

اجرای عملیات  باقیمانده ابنیه،تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی رمپهای VIP ورودی هتل پروژه بازار ایران

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 32 تختخوابی انار به همراه پیاده رو سازی پیرامون ساختمان  و منبع آب

احداث باغ ایرانی

تکمیل ساختمان مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

محوطه سازی بیمارستان 32 تختخوابی انار

محوطه سازی ساختمان غذا و دارو

                  لیست پیشرفت پروژه های  شرکت مقاوم سازان آرسین  
ردیف شرح کارفرما محل اجرا مبلغ قرارداد  (ريال) درصد اجرا تا 1401/02/05 وضعیت پروژه
1  احداث ساختمان آزمایشگاه  کشت بافت و تاسیسات مربوطه شهرداری کاشان  کاشان 3,481,385,708 100% تحویل قطعی
2 اجرای دیوار محیطی طرح توسعه کارخانه سیناکاشی  شرکت ایران ابزار شهرک صنعتی ساوه  2,352,000,000 100% تحویل قطعی
3 اجرای محوطه سازی گلزار شهدای گمنام و تاسیسات مربوطه و قرارداد تکمیلی آن شهرداری کاشان  کاشان 11,315,746,447 100% تحویل قطعی
4 احداث استراحتگاههای خانوادگی مسقف شهرداری یزد  یزد 4,090,000,000 100% تحویل  قطعی
5 احداث پارک بانوان بافق شهرداری  بافق بافق-یزد 8,299,021,457 100% تحویل  قطعی
6 تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات
مکانیکی و الکتریکی بخشی از تراز P1M ایرانمال
شرکت پایدار
پی سازه
تهران 159,123,750,000 100% تحویل قطعی
7 تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات
 مکانیکی و الکتریکی رمپهای پروژه بازار بزرگ ایران
شرکت پایدار
پی سازه
تهران 116,834,741,000 100% تحویل قطعی
8 اجرای عملیات  ابنیه،تأسیسات مکانیکی و برقی طبقه PP3        زیردریاچه ایرانمال شرکت پایدار پی سازه تهران 235.818.795.650 100% تحویل قطعی
9 تکمیل ساختمان غذا و دارو شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یزد 68.040.648.000 98% تحویل موقت
10 اجرای عملیات  باقیمانده ابنیه،تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی رمپهای VIP ورودی هتل پروژه بازار ایران شرکت پایدار پی سازه تهران 29.040.127.715 80% خاتمه پیمان 
11 تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 32 تختخوابی انار به همراه پیاده رو سازی پیرامون ساختمان  و منبع آب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان  کرمان - انار 140.848.939.662 96% درحال اجرا
12 احداث باغ ایرانی شهرداری بافق بافق-یزد 113,920,101,446 45% درحال اجرا
13 تکمیل مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یزد 61,180,462,958 50% در حال اجرا
14 محوطه سازی بیمارستان 32 تختخوابی انار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان کرمان - انار 127,222,539,871 50% درحال اجرا
15 محوطه سازی ساختمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یزد 55,032,563,587 35% درحال اجرا

 

 

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;