`

شرح خدمات

 

 

  اجرای پروژه های ساختمانی (عمرانی-بخش خصوصی ) درقالب پیمانکاری یا درقالب سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت :
    ● مجتمع های مسکونی
  ● ساختمان های بلند مرتبه (اداری - مسکونی - تجاری )
   ● مجتمع های ورزشی , تفریحی , فرهنگی
  ● ساختمان های صنعتی
   
  اجرای پروژه های ساختمانی (عمرانی-بخش خصوصی ) درقالب مدیریت پیمان یا مدیر طرح (عامل چهارم ) جهت پروژه های :
    ● مجتمع های مسکونی
  ● ساختمان های بلند مرتبه (اداری - مسکونی - تجاری )
   ● مجتمع های ورزشی , تفریحی , فرهنگی
  ● ساختمان های صنعتی

 

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;