`

خط مشی ایمنی HSE 

1 ارتقا سطح دانش، آگاهی و مهارت پرسنل
2 توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای با آموزش فراگیر و مستمر
3 آراستگی و ایمنی محیط کار و توجه به کیفیت و سلامت کارکنان در تمامی فعالیت های شرکت
4 توجه به جنبه های زیست محیطی و جلوگیری از اثرات مخرب آنها بر محیط کار
5 تعهد به پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی با کنترل آلاینده های محیط زیست
6 گزارش دهی و اطلاع رسانی شفاف عملکرد ایمنی و بهداشت در تمام سازمان
7 کاهش ضایعات و حفاظت از منابع و انرژی
8 ارتقا فرهنگ ایمنی کلیه کارکنان و پیمانکاران
9 پیشگیری از حوادث با ارائه دستور العمل ها به پیمانکاران در بدو شروع به کار و نظارت مستمر و دائم جهت اطمینان از اجرای دستور العمل ها
10 دستیابی به سطح قابل قبول ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار تا رسانیدن به پایین ترین حد ممکن
11 شناسایی و حرکت در جهت کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار
12 برگزاری جلسات و پیگیری موارد مربوط به ایمنی کارگاه در جهت بهبود وضعیت ایمنی کارگاه
  مدیریت ارشد با همکاری و مشارکت کلیه پرسنل این شرکت متعهد است در حد توان منابع لازم را در تحقق اهداف مذکور و مقاصد فوق در راستای بهبود مستمر HSE فراهم نماید. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان و ذی نفعان قرار
  گرفته و انتظار می  رود با همت و مشارکت پرسنل تحقق این امر میسر گردد.
   

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;