`

 

خط مشی

  1

 مدیریت و اجرای پروژه ها با کیفیت بالا و در چهارچوب زمان و بودجه تعیین شده .

  2

افزایش توانمندی و دانش فنی کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت از طریق بهبود مهارت ها و آموزشهای موثر ومستمر و جذب نیروهای متخصص در جهت افزایش رضایت ذی نفعان و کارفرمایان.

  3

  افزایش توان مالی شرکت در بخش پروژه های ساخت و ساز و مدیریتی از طریق جذب سرمایه گذاری و توسعه سهم بازار و تقویت اعتبار شرکت و حرکت در جهت فن آوری های نوین.

  4

  ایجاد سازمان کنترل و تضمین کیفیت (QA/QC) درجهت انجام پایش ها و بررسی های کیفی مورد نیاز در تمام مراحل انجام پروژه ها و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعیین شده.

  5

استفاده بهینه از کلیه منابع در اختیار سازمان شامل نیروهای انسانی,  تجهیزات , فناوری و منابع مالی به عنوان سازمان بهره ور .

  6

شناسایی بازارهای هدف در موضوع ساخت و ساز و افزایش گستره فیزیکی و موضوعی فعالیت های شرکت و حرکت موثردر بخش صنعت.

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;